فیلتر درایر

خشک کن فیلتر با ظرفیت خشک کردن بالا برای برنامه های A / C خشک کننده فیلتر دو جریان DMB / DCB اطمینان حاصل می کند که مایع مبرد همیشه از قسمت بیرونی هسته فیلتر به سمت وسط فیلتر جریان می یابد. به این ترتیب ، تمام ذرات خاک بدون توجه به جهت جریان حفظ می شوند.

وظيفه فيلتر درايرها در سيستم‌هاي تبريد:

فيلتر دراير از سيستم تبريد در برابر ذرات نامطلوب براي سيستم محافظت مي‌کند.فيلتر درايرها واکنش‌هاي شيميايي در سيکل تبريد را با حذف ذرات خارجي به حداقل مي‌رسانند.فيلتر دراير همچنين مي‌تواند اسيد و ذرات جامد را جمع‌آوري کند.فيلتردراير از تشکيل برفک در اريفيس شير انبساط به وسيله جمع‌آوري رطوبت در سيسستم جلوگيري مي‌کند.

- محل قرار گيري فيلتر دراير در سيستم تبريد:

فيلتر دراير به صورت طبيعي در خط مايع نصب مي‌شود جايي که براي محافظت از اکسپنشن ولو به کار مي‌رود.سرعت مبرد در خط مايع بسيار پايين است و بنابراين تماس بين مبرد و هسته فيلتر خوب است همچنين افت فشار در فيلتر دراير پايين است.فيلتر دراير را همچنين مي‌توان در خط ساکشن نصب کرد تا از کمپرسور در برابر مواد زايد و رطوبت محافظت کند.فيلتر خط ساکشن را همچنين فيلتر سوختن نيز مي‌نامند زيرا مي‌توان از آن براي زدودن اسيد توليد شده بعد از سوختن کمپرسور استفاده کرد و اطمينان داشت که افت فشار کم است. فيلتر دراير خط ساکشن هميشه بزرگ‌تر از فيلتر دراير خط مايع است.