سایت گلاس

Danfoss SGP مجموعه ای از سایت گلاس ها برای کاربردهای فشار قوی است. SGP در نسخه های بهینه سازی شده برای مبرد با روغن معدنی به عنوان مثال در دسترس است. HCFC و در نسخه های بهینه شده برای مبردهای غیر قابل اشتعال HFC بهینه سازی شده است.

سایت گلاس  از تجهیزاتی است که کاربرد آن در ساختار سیستم های برودتی بسیار مفید می باشد. جهت بررسی داخل سیستم، گرفتگی های صافی ها و فیلتر ها، سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت سیال و نیز رطوبت موجود در سیستم از سایت گلاس ها استفاده می شود. تغییر رنگ ماده ای که در وسط آن است وجود رطوبت را نشان می دهد که رنگ سبز نشان دهنده عدم وجود رطوبت و رنگ زرد نشان دهنده وجود رطوبت می باشد. هم چنین می توان با استفاده از این ابزار، رنگ سیال را در قسمت های مختلف خط با هم مقایسه کرد. رطوبت از طریق وکیوم ناقص به داخل سیستم نفوذ می کند.