های پرشر :

های پرشر سوئیچ دانفوس برای محافظت از سیستم تبرید در مقابل خطراتی مانند از کار افتادن موتور الکتریکی یا گرفتگی کویل‌های کندانسور، به کار می‌رود.

دمای محیط: –40 - +65°C (+80°C برای حداکثر 2 ساعت)
واحدهای تایید شده توسط استاندارد DIN:–40 - +65°C  (+80°C برای حداکثر 2 ساعت)
حداکثر فشار کاری 32 بار – برای KP6 46.5 بار
حداکثر فشار تست 35 بار - برای KP6 46.5 بار
Contact Load, AC:
 AC1: 16 A, 400 V
AC3: 16 A, 400 V
AC15: 10 A, 400 V
حداکثر جریان استارت (.L.R): 112 A, 400 V
Contact Load, DC:  DC
جریان کنترل DC13: 12 W, 220 VDC13: 12 W, 220 V