های اند لو پرشر :

 

سیستم برودتی باید با یک فشار مجاز کار کند . چنانچه فشار گاز یا روغن زیاد شود ، موجب آسیب رسانی به سیستم برودتی میشود و یا حتی موجب ترکیدن لوله و اتصالات میشود .

اگر به هر نحوی سیستم فشاری پایین بیاید ، یا به دلایلی نشتی گاز در سیستم باشد ، اگر سیستم با فشار خیلی کم کار کند ، موجب آسیب رسیدن به سیم پیچ کمپرسور و شکستن سوپاپ های کمپرسور میشود .

های اند لو پرشر سوئیچ دانفوس ، اجازه نمیدهد فشار کمپرسور از حد مجاز بالا برود و همچنین اجازه نمیدهد کمپرسور در فشار پایین کار کند .