فیلتر درایر (کردرایر) :

 

امروزه در طراحی سیستم های تبریدی و صنایع یخچال سازی از فیلتر درایر برای محافظت از اجزای کمپرسور استفاده می شود. فیلتر درایر جاذب رطوبت و ذرات جامد بوده و سیال مبرد را پیش از بازگشت به کمپرسور پاک سازی می کند. در ساختمان هر فیلتر درایر از یک هستۀ مرکزی جامد استفاده می شود که

کر درایر نامیده می شود. کر درایر ها انواع متفاوتی دارند و از جاذب های متفاوت و برای کاربردهای متفاوتی می توانند ساخته شوند.

آشنایی با ساختمان فیلتر درایر

همین طور که مطلع هستید، وظیفۀ اصلی فیلتر درایرها حذف رطوبت موجود در سیال مبرد پیش از بازگشت مجدد به فرایند تبرید است. در کنار این عمل البته از فیلتر درایرها برای حذف اسید و ذرات جامد نیز استفاده می شود. معمولاً این قطعه را در سیکل های تبریدی، در بخش سرد سیستم و سر راه بازگشت سیال مبرد نصب می کنند. نصب فیلتر درایر به صورت عمودی صورت می گیرد. دلیل این کار، به ساختمان داخلی فیلتر درایر بر می گردد. اجزای اصلی یک فیلتر درایر شامل پوستۀ فیلتر و هستۀ جامد آن می شود. در حقیقت این هستۀ فیلتر درایر است که نقش حذف کنندۀ رطوب و اسید را بر عهده دارد. دلیل عمودی نصب شدن فیلتر درایر، این است که مایع مبرد در مسیر بازگشت دارای کمترین سرعت و فشار ممکن است. به همین خاطر جهت جریان پیدا کردن سیال، از نیروی وزنی سیال کمک گرفته می شود. کاهش فشار سیال پیش از ورود به فیلتر باعث می شود که میزان تماس سیال با هستۀ فیلتر بیشتر شده و میزان رطوبت جذب شده افزایش یابد.