اویل سپراتور :


در یک سیکل تبرید اویل سپراتوردر خط دهش(گاز داغ) بین کمپرسور و کندانسورو به صورت عمودی نصب می شود. برای جلوگیری از برگشت جریان گاز از کندانسور لازم است بین اویل سپراتور و کندانسور شیر یک طرفه یا چک ولو قرار گیرد.

محل نصب اویل سپراتور کستل

 

فواید اویل سپراتور کستل

روغن برگشتی از اویل سپراتور وارد رسیور یا کارتر کمپرسور شده و باعث روغن کاری قطعات متحرک و در نتیجه افزایش طول عمر کمپرسور می شود.

کاهش ارتعاش و صدای کمپرسور

افزایش عملکرد سیستم با حذف کامل روغن از مجرای لوله ها و صفحات اواپراتور و کندانسور

صرفه جویی در مصرف انرژی